Previous Picture / letztes Bild
Andreas Jaeggi / Back
Next Picture / naechstes Bild
Andreas Jaeggi 19931013

Andreas Jaeggi:
"My Old Ice Skates #1"
Oil on Canvas
45" x 59"
1993

Andreas Jaeggi:
"meine alten Schlittschuhe #1"
Oel auf Leinwand
115 x 150 cm
1993